Aktuality

Spoločnosť Slovnaft, ktorá sa zaoberá prevažne výrobou, skladovaním a distribúciou pohonných hmôt a iných produktov z ropy, vyhlasuje každoročne súťaž „Naj diplomovka“ o najlepšiu diplomovú prácu. Do súťaže sa môžu zapojiť študenti rôznych vysokých škôl a univerzít, ktorí sa rozhodnú svoju diplomovú prácu riešiť v spolupráci so Slovnaftom. Študenti si zvyčajne témy vyberajú na konci letnej stáže, ktorú absolvujú priamo v podniku. Tak tomu bolo aj v prípade pána Ing. Jána Bendžucha, ktorý je čerstvým absolventom Strojníckej fakulty.

Pán Ing. Bendžuch úspešne ukončil inžinierske štúdium na Katedre aplikovanej mechaniky a strojného inžinierstva v št. pr. Strojné inžinierstvo. Vo svojej diplomovej práci s názvom „Posúdenie tuhostných vlastností prvkov miešadla 82S-6250 na VJ PP3 Slovnaft“ sa venoval komplexnej analýze poruchovosti zariadenia slúžiaceho na miešanie koncentrátu používaného pri výrobe Tatrénu. Na základe získaných výsledkov následne navrhol také zmeny v konštrukcii horizontálneho miešača, ktoré zaistia vyššiu prevádzkovú spôsobilosť zariadenia. Pri návrhu sa opieral o analytické výpočty a výsledky počítačových simulácií realizovaných s využitím metódy konečných prvkov. Jeho návrh bude fyzicky realizovaný už v blízkej dobe. Vedúcim a zároveň odborným garantom jeho diplomovej práce bol Ing. Peter Sivák, PhD..

Do jubilejného 10. ročníka súťaže Naj diplomovka bolo v tomto roku prihlásených 17 prác z deviatich fakúlt a štyroch rôznych univerzít. Spomedzi nich vybrali príslušné odborné komisie tri najlepšie diplomové práce. Medzi nimi bola aj práca pána Ing. Bendžucha. Komisia vo svojom hodnotení vyzdvihla nielen kvalitu práce ako takej, ale hlavne jej osobitý prínos pre spoločnosť Slovnaft. Pán Ing. Bendžuch sa okrem víťazstva v súťaži mohol tešiť i z finančnej odmeny 1000 EUR. Spoločnosť Slovnaft pri tejto príležitosti zároveň odmenila aj jednotlivé fakulty a to finančným darom vo výške 2000 EUR. Strojnícku fakultu na slávnostnom odovzdávaní cien, ktoré sa konalo 8.11.2016 v Hoteli Gate One v Bratislave, zastupoval doc. Ing. Róbert Huňady, PhD..

Pán Ing. Bendžuch dnes pracuje v spoločnosti Slovnaft, kde je súčasťou absolventského programu Growww. K jeho jedinečnému úspechu mu srdečne blahoželáme a želáme mu pevné zdravie a veľa ďalších - teraz už pracovných úspechov.

Naj diplomovka 2016

Naj diplomovka 2016

Metóda konečných prvkovPočítačové simulácie a výpočty sú dnes neoddeliteľnou súčasťou každodennej inžinierskej praxe výpočtárov a konštruktérov po celom svete. Majú široké využitie, a to nielen v automobilovom či leteckom priemysle, ale i v ďalších oblastiach vedy a techniky, ako je biomechanika, mechatronika, fyzika, akustika, atď. V súčasnosti najdominantnejšie postavenie z pomedzi všetkých výpočtových metód má metóda konečných prvkov (MKP), s využitím ktorej je možné simulovať rôzne technologické i prevádzkové procesy a tak analyzovať správanie sa rôznych mechanických sústav existujúcich v podobe virtuálnych modelov. Numerické výpočty v mechanike sú doménou št. programov garantovaných práve našou katedrou. V rámci štúdia Aplikovanej mechaniky a Strojného inžinierstva je tejto problematike venovaná značná pozornosť, pričom praktická príprava je zameraná na prácu so softvérmi, ktoré sú v plnej miere využívané v praxi. Problematike numerických výpočtov s využitím MKP je venované nové video z našej videogalérie, ktoré si môžeš pozrieť tu.

 

Volby do ASVoľby do zamestnaneckej časti Akademického senátu Strojníckej fakulty TU v Košiciach za volebný obvod č. 9 (Ústav konštrukčného a procesného inžinierstva, Katedra aplikovanej mechaniky a strojného inžinierstva) sa budú konať dňa 27.10.2016 (štvrtok) v čase od 9:00 do 12:00 v zasadacej miestnosti č. 427B.

 

Q 300 ESPIElektronická speckle interferometria patrí medzi špecifické meracie metódy, ktoré na meranie posunutí a deformácií v priestore využívajú jav interferencie koherentného laserového svetla. Ide o bezkontaktnú metódu, ktorá sa v praxi najčastejšie využíva na testovanie šúčiastok a materiálov v leteckom, automobilovom, ale tiež kozmickom priemysle, kedy sa vyžaduje vysoko presné meranie. Často sú tieto systémy používané na testovanie netradičných materiálov, napr. vláknových a iných kompozitov. Výhodou ESPI meracích systémov je ich citlivosť. Tá sa v prípade posunutí pohybuje na úrovni stotín mikrometra, v prípade pomerných deformácií na úrovni citlivosti tenzometrov, t.j. 10-6. Katedra aplikovanej mechaniky a strojného inžinierstva disponuje meracím zariadením Q-300 od firmy Dantec Dynamics. Tomuto meraciemu zariadeniu je venované najnojšie video, ktoré nájdeš v našej katedrovej videogalérii.

 

Ľudia na katedre Laboratória a učebne Katedrová videogaléria Publikačná činnosť
Študuj Aplikovanú mechaniku Študuj Strojné inžinierstvo Ponuka služieb pre prax a možností spolupráce Popularizácia vedy a propagácia štúdia

Kontakt

Katedra aplikovanej mechaniky a strojného inžinierstva
Strojnícka fakulta
TUKE
Letná 9
042 00 Košice
Slovensko

tel.: +421 55 602 2461 (Sekretariát)

TUKE na mape

TUKE SjF
UK MAIS
Pošta TUKE Telefónny zoznam