Aktuality

V čase od 3. do 5. 10. 2017 našu katedru poctil svojou návštevou prof. Ing. Miloslav Okrouhlík, CSc., predseda Českej společnosti pro mechaniku, ktorý viedol cyklus prednášok zameraných na riešenie nelineárnych úloh v mechanike kontinua. Prof. Okrouhlík (nar. 1941) je medzinárodne uznávanou vedeckou osobnosťou a i napriek svojmu veku stále aktívne pôsobí ako výskumný pracovník na Ústave termomechaniky Akademie věd České republiky a tiež ako externý učiteľ na Katedře materiálu, Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské, ČVUT Praha. Jeho vedecké aktivity sú zamerané prevažne na výskum šírenia vĺn v telesách, aplikácie metódy konečných prvkov v nestacionárnej dynamike, mechaniku kontinua a výpočtovú mechaniku. Kompletný obsah jeho prednášok je k dispozícii tu.


prof. Okrouhlik
prof. Okrouhlik
prof. Okrouhlik

 

Ľudia na katedre Laboratória a učebne Katedrová videogaléria Publikačná činnosť
Študuj Aplikovanú mechaniku Študuj Strojné inžinierstvo Ponuka služieb pre prax a možností spolupráce Popularizácia vedy a propagácia štúdia

Kontakt

Katedra aplikovanej mechaniky a strojného inžinierstva
Strojnícka fakulta
TUKE
Letná 9
042 00 Košice
Slovensko

tel.: +421 55 602 2461 (Sekretariát)

TUKE na mape

TUKE SjF
UK MAIS
Pošta TUKE Telefónny zoznam