Uznesenie I/1
Akademický senát SjF TUKE schválil Rozpis dotácie a Rozpočet nákladov a výnosov
Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach na rok 2022.

Počet hlasujúcich: 16

Za: 16

Proti: 0

Zdržalo sa: 0


Uznesenie I/2

Akademický senát SjF TU v Košiciach vyhlasuje voľby kandidáta na dekana SjF pre
nasledujúce funkčné obdobie na 27.04.2022 (streda) v zmysle prílohy č. 3 k Štatútu SjF
TUKE s nasledovným časovým harmonogramom:
Vyhlásenie volieb dekana SjF TUKE - 05.04.202022

- Termín podávania návrhov na kandidátov na funkciu dekana SjF TUKE predsedovi
AS SjF TUKE - 12.04.2022 do 12.00 hod

- Overenie platnosti podaných návrhov - 12.04.2022 o 13,00 hod (schválená komisia)

- Nominačné stretnutie navrhovaných kandidátov na funkciu dekana pred akademickou
obcou - 21.04.2022, ZP3 - 13.00 hod

- Voľby dekana SjF TUKE 27.04.2022 o 13,00

- Predloženie návrhu na vymenovanie dekana rektorovi Technickej univerzity
28.04.2022

Počet hlasujúcich: 16

Za: 16

Proti: 0

Zdržalo sa: 0


Uznesenie I/3

AS schválil komisiu pre overenie platnosti písomných dokumentov navrhnutých kandidátov
na funkciu dekana SjF TU v Košiciach v zložení:

predseda: prof. Ing. Emil Spišák, CSc.

členovia: Ing. Ladislav Vargovčík, PhD. - za zamestnaneckú časť

Bc. Matrin Olšav - za študentskú časť

Počet hlasujúcich: 16

Za: 16
Proti: 0

Zdržalo sa: 0

 

Uznesenie I/4
AS SjF schválil volebnú komisiu pre voľbu kandidátov na funkciu dekana SjF TU v
Košiciach v zložení:

predseda: prof. Ing. Peter Demeč,PhD.

členovia: Ing. Ladislav Vargovčík, PhD. - za zamestnaneckú časť

Bc. Matrin Olšav - za študentskú časť

Počet hlasujúcich: 16

Za: 16

Proti: 0

Zdržalo sa: 0


Uznesenie I/5

Akademický senát Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach schvaľuje študijné
programy a plánované počty prijatých uchádzačov na SjF TUKE pre akademický rok
2023/2024.

Počet hlasujúcich: 16

Za: 16

Proti: 0

Zdržalo sa: 0


prof. Ing. Emil Spišák, CSc.

predseda AS SjF TUKE

Overovatelia:
prof. Ing. Emil Evin, CSc.

Petra Kolembusová