Uznesením č.I/2 zo dňa 05.04.2022 schválil AS SjF TUKE časový harmonogram volieb dekana SjF TU v Košiciach na nasledujúce obdobie:

 

A) Vyhlásenie volieb dekana  SjF TUKE - 05.04.2022

 

B) Termín podávania návrhov na kandidátov na funkciu dekana SjF TUKE predsedovi AS SjF TUKE - 12.04.2022 do 12:00 hod.

 

  1. Uzávierka pre podávanie návrhov na kandidátov na funkciu dekana o 12:00 hod. Písomné návrhy v súlade so Zásadami volieb dekana SjF,  môže podať každý člen AS SjF, ten kto predloží petičné hárky s podporou 50 členov zamestnaneckej časti akademickej obce SjF TUKE, alebo ten kto predloží petičné hárky s podporou 250 členov študentskej časti akademickej obce SjF TUKE. Navrhovaný kandidát je z radov profesorov a docentov fakulty.  
  2. Podmienkou akceptovania kandidatúry je písomný súhlas navrhovaného kandidáta.

 

C)  Overenie platnosti podaných návrhov - 12.04.2022 o 13:00 hod

 

D)  Nominačné stretnutie navrhovaných kandidátov na funkciu dekana pred akademickou obcou - 21.04.2022, ZP3 – 13:00 hod. 

Kandidáti na funkciu dekana predstavia akademickej obci vlastný návrh realizácie dekanského zámeru rozvoja fakulty.

 

E) Voľby dekana SjF TUKE – 27.04.2022 o 13:00  hod

 

F) Predloženie návrhu na vymenovanie dekana rektorovi Technickej univerzity  v Košiciach- 28.04.2022

 

prof. Ing. Emil Spišák, CSc.

predseda AS SjF TUKE