Uznesenie IV/1

AS SjF TUKE schválil zmena Organizačnej štruktúry SjF TUKE a Organizačný poriadok SjF TUKE s platnosťou od 01.09.2021.

Počet hlasujúcich: 15

Za: 15

Proti: 0

Zdržalo sa: 0

 

Uznesenie IV/2

AS SjF TUKE schválil návrh dekana SjF na odvolanie členov Vedeckej rady SjF TUKE, ktorí k 31.08.2021 ukončia pracovný pomer na SjF na ustanovený pracovný čas.

prof. Ing. František Greškovič, CSc.

prof. Ing. Mikuláš Hajduk, PhD.

prof. Ing. Jaroslav Homišin, CSc.

prof. Ing. Štefan Segľa, CSc.

prof. Ing. Dušan Šimšík, PhD.

Počet hlasujúcich: 15

Za: 15

Proti: 0

Zdržalo sa: 0

 

Uznesenie IV/3

AS SjF TUKE schválil doc. Ing. Jaromíra Markoviča za člena VR SjF od 1.9.2021.

Počet hlasujúcich: 15

Za: 15

Proti: 0

Zdržalo sa: 0

 

Uznesenie IV/4

AS SjF TUKE schválil členov výberovej komisie pre obsadzovanie miest vedúcich zamestnancov na SjF TUKE v zložení:

prof. Ing. Ján Slota, PhD. – predseda, prodekan pre vedu a výskum

prof. Ing. Michal Kelemen, PhD. – člen, riaditeľ ÚAMRaVT

doc. Ing. Ľudmila Dulebová, PhD. – členka, zástupkyňa OZ SjF TUKE

prof. Ing. Emil Spišák, CSc. – člen, predseda AS SjF TUKE

prof. Ing. Peter Sinčák, CSc. – externý člen

Počet hlasujúcich: 15

Za: 15

Proti: 0

Zdržalo sa: 0

 

Uznesenie IV/5

AS SjF TUKE schválil návrh dekana SjF TUKE na vymenovanie prof. Ing. Tomáša Brestoviča, PhD. za prodekana pre inovácie a transfer technológií na obdobie od 01.09.2021 do 31.01.2023.

Počet hlasujúcich: 15

Za: 14

Proti: 0

Zdržalo sa: 1

AS SjF TUKE berie na vedomie vzdanie sa členstva v AS SjF TUKE prof. Ing. Tomáša Brestoviča, PhD. z dôvodu nezlučiteľnosti funkcie člena AS SjF TUKE s funkciou prodekana SjF TUKE.

 

Uznesenie IV/6

AS SjF TUKE schválil zmenu Zásad volieb do AS SjF TUKE s účinnosťou od 01.09.2021.

Počet hlasujúcich: 15

Za: 15

Proti: 0

Zdržalo sa: 0

 

Uznesenie IV/7

Predseda AS SjF TUKE v súlade so Zásadami volieb do AS SjF TUKE vyhlasuje doplňujúce voľby do AS SjF vo volebných obvodoch číslo 2, 6, 7, 8, 14 a 16.

Vo volebných obvodoch 2, 6, 7, 8 a 16 je potrebne zvoliť jedného člena AS. Vo volebnom obvode 14 je potrebné zvoliť troch členov AS SjF.

AS SjF pre voľby v študentskej časti AS (volebné obvody 14 a 16) schválil volebnú komisiu v zložení

Bc. Róbert Sabol

Bc. Petra Kolembusová

Martin Olšav

Termín: do 15.10.2021

Počet hlasujúcich: 15

Za: 15

Proti: 0

Zdržalo sa: 0

 

Košice 26.08.2021                                          

 

Overovatelia:

prof. Ing. Emil Evin, CSc.

Martin Olšav

                                                                       prof. Ing. Emil Spišák, CSc.

                                                                         predseda AS SjF TUKE