KEGA

Rok 2021

InstituteDepartmentProject numberName of the projectResponsible solverFromTo
ÚAMaRaVT KM 030TUKE-4/2020 Transfer of knowledge from the field of industrial automation and robotics to teaching in the field of Mechatronics doc. Ing. Ivan Virgala, PhD. 2020 2022
KAaKR 044TUKE-4/2021 Remote access to laboratory exercises for industrial automation prof. Ing. Alena Galajdová, PhD. 2021 2023
KVTaR 004TUKE-4/2021 Development of innovative teaching aids for teaching multiagent robotics doc. Ing. Rudolf Jánoš, PhD. 2021 2023
010TUKE-4/2020 Implementation of new knowledge and innovative approaches to the process of teaching robotics in the intentions of Industry 4 prof. Ing. Mikuláš Hajduk, PhD. 2020 2021
025TUKE-4/2019 Integrated training laboratory for virtual prototyping and experimental verification of machine tool accuracy prof. Ing. Peter Demeč, CSc. 2019 2021
045TUKE-4/2019 Implementation of automated activities of the portal of the scientific research platform Acta Mechanica Slovaca doc. Ing. Ján Kráľ, PhD. 2019 2021
ÚTaMI KTMaPPV 036TUKE-4/2021 Distance form of education in the field of engineering
technologies using modern IT tools for international students
prof. Ing. Emil Spišák, CSc. 2021 2023
048TUKE-4/2020 Web based training in support of experimental skills in technological testing prof. Ing. Ildikó Maňková, PhD. 2020 2022
001STU-4/2019 Modernization of teaching in the field of technologies for joining construction materials prof. Ing. Janette Brezinová, PhD.
(partner v projekte SjF STU v Bratislave)
2019 2021
ÚMPaDI 001TUKE-4/2020 Modernization of teaching industrial engineering in order to develop the skills of the existing educational program in a specialized laboratory prof. Ing. Peter Trebuňa, PhD. 2020 2022
009TUKE-4/2020 Transfer of digitization into education in the study program Business Management and Economics prof. Ing. Jaroslava Kádárová, PhD. 2020 2022
002TUKE-4/2020 Implementation of intelligent technology and advanced technologies to support transformation processes and design of future productions doc. Ing. Vladimír Rudy, PhD. 2020 2022
ÚKIaM KAMaSI 018TUKE-4/2020 Increasing professional and language knowledge and skills students by teaching technical mechanics in English Bocko Jozef, prof. Ing., CSc. 2020 2022
027TUKE-4/2020 Implementation of new procedures and educational methods in the field of optical methods of experimental mechanics for the improvement of the educational level and practical skills of the graduates of the study programs Applied Mechanics and Mechanical Engineering doc. Ing. Peter Frankovský, PhD. 2020 2022
KKaDI 029TUKE-4/2021 Implementation of modern educational approaches in the construction of transmission mechanisms doc. Ing. Silvia Maláková, PhD. 2021 2023
006TUKE-4/2020 Implementation of knowledge from research aimed at reducing motor vehicle emissions into the educational process doc. Ing. Michal Puškár, PhD. 2020 2022
ÚŠIP KBaKP 013TUKE-4/2020 Transfer of knowledge from the research of means using augmented reality into the educational process in the field of security of technical systems prof. Ing. Milan Oravec, PhD. 2020 2022
019TUKE-4/2020 Application-oriented education in the field of implementation of the requirements of the ISO 9001: 2015 standard doc. Ing. Štefan Markulik, PhD. 2020 2022
015TUKE-4/2019  Management of audits using a software application in accordance with the requirements of the ISO 9001: 2015 standard prof. Ing. Hana Pačaiová, PhD. 2019 2021
KBIaM 016TUKE-4/2021 New educational technologies for metrologists for the needs of monitoring production processes and post-processing of products prof. Ing. Miroslav Dovica, PhD. 2021 2023
023TUKE-4/2020 Increasing the synergy of teaching methods of biophysics with the use of laboratory equipment and diagnostic instruments focused on the measurement of physical and technical quantities doc. RNDr. Marianna Trebuňová, PhD.  2020 2022
041TUKE-4/2019 Design of process algorithms in additive technologies for the educational process in biomedical engineering Dr. h. c. mult. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD., MPH 2019 2021
040TUKE-4/2019 Use of digitization methods to support the educational process in the field of prosthetics and orthotics prof. Ing. Radovan Hudák, PhD. 2019 2021
ÚEaPI KET 005TUKE-4/2019 Transfer of knowledge from the research of a hydrogen compressor driven by heat accumulated and generated in metal hydrides in the process of hydrogen storage into the study program of energy machines and equipment doc. Ing. Natália Jasminská, PhD. 2019 2021
KPaEI 011TUKE-4/2021 Implementation of current scientific-research, technical and methodological solutions in the field of environmental engineering into the educational process at universities prof. Ing. Ervin Lumnitzer, PhD. 2021 2023
005TUKE-4/2019 Implementation of the latest knowledge from recycling technologies for material recovery of product components at the end of their life cycle doc. Ing. Lýdia Sobotová, PhD. 2021 2023

 

 

 

Rok 2020

ÚstavKatedraR.č. projektuNázov projektuZodpovedný riešiteľoddo
ÚAMaRaVT KM 030TUKE-4/2020 Transfer poznatkov z oblasti priemyselnej automatizácie a robotiky do výučby v odbore Mechatronika doc. Ing. Ivan Virgala, PhD. 2020 2022
018TUKE-4/2018 Implementácia nových technológií a edukačných metód v oblasti riadiacich systémov pre zlepšenie vzdelanostnej úrovne a praktických zručností absolventov študijného odboru mechatronika prof. Ing. Michal Kelemen, PhD. 2018 2020
KR 010TUKE-4/2020 Implementácia nových znalosti a inovatívnych prístupov do procesu výučby robotiky v intenciách Industry 4 prof. Ing. Mikuláš Hajduk, PhD. 2020 2021
KVT 025TUKE-4/2019 Integrované výučbové laboratórium virtuálneho prototypovania a experimentálneho overovania presnosti obrábacích strojov prof. Ing. Peter Demeč, CSc. 2019 2021
045TUKE-4/2019 Implementácia automatizovaných činností portálu vedeckovýskumnej platformy Acta Mechanica Slovaca doc. Ing. Ján Kráľ, PhD. 2019 2021
ÚTaMI KSTaM 001STU-4/2019 Modernizácia výučby v oblasti technológií spájania konštrukčných materiálov prof. Ing. Janette Brezinová, PhD.
(partner v projekte SjF STU v Bratislave)
2019 2021
KPPT  048TUKE-4/2020 Web based training pri podpore experimentálnej zružnosti v technologickom skúšobníctve prof. Ing. Ildikó Maňková, PhD. 2020 2022
ÚMPaDI 001TUKE-4/2020 Modernizácia výučby priemyselného inžinierstva za účelom rozvoja zručností existujúceho vzdelávacieho programu v špecializovanom laboratóriu prof. Ing. Peter Trebuňa, PhD. 2020 2022
009TUKE-4/2020 Transfer digitalizácie do vzdelávania v študijnom programe Riadenie a ekonomika podniku doc. Ing. Jaroslava Kádárová, PhD. 2020 2022
002TUKE-4/2020 Implementácia inteligentnej techniky a pokrokových technológií pre podporu transformačných procesov a projektovanie výrob budúcnosti doc. Ing. Vladimír Rudy, PhD. 2020 2022
ÚKIaM KAMaSI 018TUKE-4/2020 Zvyšovanie odborných a jazykových znalostí a spôsobilostí
študentov výukou predmetov technickej mechaniky v anglickom jazyku
Bocko Jozef, prof. Ing., CSc. 2020 2022
027TUKE-4/2020 Implementácia nových postupov a edukačných metód v
oblasti optických metód experimentálnej mechaniky
pre zlepšenie vzdelanostnej úrovne a praktických zručností absolventov študijných programov Aplikovaná mechanika a Strojné inžinierstvo
doc. Ing. Peter Frankovský, PhD. 2020 2022
KKaDI 006TUKE-4/2020 Implementácia poznatkov z výskumu zameraného na redukciu emisií motorových vozidiel do edukačného procesu doc. Ing. Michal Puškár, PhD. 2020 2022
ÚŠIP KBaKP 013TUKE-4/2020 Transfer poznatkov z výskumu prostriedkov využívajúcich rozšírenú realitu do edukačného procesu v oblasti bezpečnosti technických systémov Dr. h. c. mult. prof. Ing. Juraj Sinay, DrSc. 2020 2022
019TUKE-4/2020 Aplikačne orientované vzdelávanie v oblasti implementácie požiadaviek normy ISO 9001:2015 doc. Ing. Štefan Markulik, PhD. 2020 2022
015TUKE-4/2019  Manažérstvo auditov využitím softvérovej aplikácie v zmysle požiadaviek normy ISO 9001:2015 prof. Ing. Hana Pačaiová, PhD. 2019 2021
KBIaM 041TUKE-4/2019 Návrh postupových algoritmov v aditívnych technológiách pre edukačný proces v biomedicínskom inžinierstve Dr. h. c. mult. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD., MPH 2019 2021
040TUKE-4/2019 Využitie digitalizačných metód pre podporu edukačného procesu v oblasti protetiky a ortotiky doc. Ing. Radovan Hudák, PhD. 2019 2021
023TUKE-4/2020 Zvyšovanie synergie metód výučby biofyziky s využitím laboratórnych zariadení a diagnostických prístrojov zameraných na meranie fyzikálnych a technických veličín doc. RNDr. Marianna Trebuňová, PhD.  2020 2022
006STU-4/2018 Modernizácia laboratórií na meranie vybraných tepelnotechnických a technických veličín prof. Ing. Miroslav Dovica, PhD.
(partner v projekte SjF STU v Bratislave)
2018 2020
ÚEaPI KET 005TUKE-4/2019 Transfér poznatkov z výskumu vodíkového kompresora poháňaného teplom akumulovaným a generovaným v hydridoch kovov v procese uskladňovania vodíka do študijného programu energetické stroje a zariadenia doc. Ing. Natália Jasminská, PhD. 2019 2021
KPaEI 045TUKE-4/2018 Transfer najnovších poznatkov výskumu do spracovania vysokoškolskej učebnice „Environmentálne aspekty navrhovania strojárskych objektov - Ekodizajn“ Dr. h. c. mult. prof. Ing. Miroslav Badida, PhD. 2018 2020
032TUKE-4/2018 Intenzifikácia výučbových a informačných procesov v oblasti inžinierstva kvality prostredia prof. Ing. Ervin Lumnitzer, PhD. 2018 2020
041TUKE-4/2018 Transfer poznatkov z vedeckovýskumnej činnosti z oblasti
demontáže a recyklácie výrobkov do spracovania VŠ
učebnice
doc. Ing. Lýdia Sobotová, PhD. 2018 2020

 

 

 

Rok 2019

ÚstavKatedraR.č. projektuNázov projektuZodpovedný riešiteľoddo
ÚAMRaVT KM 018/TUKE-4/2018 Implementácia nových technológií a edukačných metód v oblasti riadiacich systémov pre zlepšenie vzdelanostnej úrovne a praktických zručností absolventov študijného odboru mechatronika prof. Ing. Michal Kelemen, PhD. 2018 2020
KVT 025TUKE-4/2019 Integrované výučbové laboratórium virtuálneho prototypovania a experimentálneho overovania presnosti obrábacích strojov prof. Ing. Peter Demeč, CSc. 2019 2021
045TUKE-4/2019 Implementácia automatizovaných činností portálu vedeckovýskumnej platformy Acta Mechanica Slovaca doc. Ing. Ján Kráľ, PhD. 2019 2021
ÚTaMI KSTaM 001STU-4/2019 Modernizácia výučby v oblasti technológií spájania konštrukčných materiálov prof. Ing. Janette Brezinová, PhD. 2019 2021
KPPT  070TUKE-41/2017 Kompetenčné vzdelávanie CNC programovania prof. Ing. Ildikó Maňková, PhD. 2017 2019
065TUKE-4/2017 Inovácia vzdelávacieho procesu vo výučbe CAD/CAM/CAE systémov s využitím výpočtového klastra GRID doc. Ing. Ľuboš Kaščák, PhD. 2017 2019
ÚMPaDI 026TUKE-4/2017 Implementácia inovatívnych edukačných prístupov a nástrojov pre posilnenie rozvoja kľúčových kompetencií absolventov študijného odboru Priemyselné inžinierstvo doc. Ing. Jaroslava Kádárová, PhD. 2017 2019
030TUKE-4/2017 Implementácia inovačných nástrojov zvyšovania kvality vysokoškolskej výučby v študijnom odbore 5.2.52 Priemyselné inžinierstvo prof. Ing. Peter Trebuňa, PhD. 2017 2019
ÚKIaM KAMaSI 049TUKE-4/2017 Zvyšovanie znalostí a zručností študentov v oblasti počítačovej simulácie mechanických systémov prof. Ing. Jozef Bocko, CSc. 2017 2019
KKaDI 041TUKE-4/2017 Implementácia nových technológií zameraných na riešenie problematiky emisií vozidiel a ich transformácia do edukačného procesu pre zvýšenie kvality vzdelávania doc. Ing. Michal Puškár, PhD. 2017 2019
ÚŠIP KBaKP 015TUKE-4/2019 Manažérstvo auditov využitím softvérovej aplikácie v zmysle požiadaviek normy ISO 9001:2015 prof. Ing. Hana Pačaiová, PhD. 2019 2021
KBIaM 041TUKE-4/2019 Návrh postupových algoritmov v aditívnych technológiách pre edukačný proces v biomedicínskom inžinierstve Dr.h.c. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD., MPH 2019 2021
040TUKE-4/2019 Využitie digitalizačných metód pre podporu edukačného procesu v oblasti protetiky a ortotiky doc. Ing. Radovan Hudák, PhD. 2019 2021
006STU-4/2018 Modernizácia laboratórií na meranie vybraných tepelnotechnických a technických veličín prof. Ing. Miroslav Dovica, PhD.
(partner v projekte SjF STU v Bratislave)
2018 2020
069TUKE-4/2017 Intenzifikácia metód molekulárno-proteomickej biológie v študijnom odbore 5.2.47 biomedicínske inžinierstvo doc. RNDr. Marianna Trebuňová, PhD. 2017 2019
ÚEaPI KPaEI 045TUKE-4/2018 Transfer najnovších poznatkov výskumu do spracovania vysokoškolskej učebnice „Environmentálne aspekty navrhovania strojárskych objektov - Ekodizajn“ Dr.h.c. prof. Ing. Miroslav Badida, PhD.  2018 2020 
032TUKE-4/2018 Intenzifikácia výučbových a informačných procesov v oblasti inžinierstva kvality prostredia prof. Ing. Ervin Lumnitzer, PhD. 2018 2020
041TUKE-4/2018 Transfer poznatkov z vedeckovýskumnej činnosti z oblasti
demontáže a recyklácie výrobkov do spracovania VŠ
učebnice
doc. Ing. Lýdia Sobotová Lýdia, PhD. 2018 2020
KET 005TUKE-4/2019 Transfér poznatkov z výskumu vodíkového kompresora poháňaného teplom akumulovaným a generovaným v hydridoch kovov v procese uskladňovania vodíka do študijného programu energetické stroje a zariadenia doc. Ing. Natália Jasminská, PhD. 2019 2021
November 2021
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 

mapa sjf

Study department

Office hours:
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
8:30 - 11:30
8:30 - 11:30
8:30 - 11:30, 13:00 - 15:00
non-paged day
8:30 - 11:30Phone: +421 55 602 2623

Contact

Faculty of Mechanical Engineering
Technical University of Košice
Letná 9/B
042 00 Košice

phone: +421 55 602 2016
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.