Predseda Vedeckej rady Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, Dr. h. c. mult. prof. Ing. František Trebuňa, CSc., v zmysle § 1 ods. 14 vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor v znení neskorších predpisov oznamuje, že v Učebno-výcvikovom zariadení Herľany sa uskutočnia:

 

Habilitačné prednášky dňa 21.11.2018

o 10.00 h Ing. Jany Tkáčovej, PhD., odbornej asistentky na Katedre strojárskych technológií a materiálov Strojníckej fakulty TUKE, na tému „Aplikácie povlakov v tvárnení“ 

o 11.00 h Ing. Ľubice Mikovej, PhD., odbornej asistentky na Katedre mechatroniky Strojníckej fakulty TUKE, na tému „Modelovanie mechanických systémov metodológiou výkonových grafov“ 

 

Obhajoby habilitačných prác dňa 22.11.2018

o 08.00 h Ing. Jany Tkáčovej, PhD., na tému „Optimalizácia tribologického systému tvárniacich nástrojov s využitím povrchového inžinierstva“ 

o 09.00 h Ing. Ľubice Mikovej, PhD., na tému „Aplikácia geometrickej mechaniky na modelovanie neholonómnych mobilných robotov“ 

 

Inauguračné prednášky dňa 22.11.2018

o 10.00 h doc. Ing. Jána Viňáša, PhD., docenta na Katedre strojárskych technológií a materiálov Strojníckej fakulty TUKE, na tému „Možnosti obnovy funkčných plôch strojárskych výrobkov technológiou navárania“ 

o 11.00 h doc. Ing. Jozefa Svetlíka, PhD., docenta na Katedre výrobnej techniky Strojníckej fakulty TUKE, na tému „Modularita výrobných systémov“