Podľa § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 7 Zásad organizácie, hodnotenia a ukončenia doktorandského štúdia a zásad zriadenia odborových komisií doktorandského štúdia na Technickej univerzite v Košiciach, sa budú konať dňa 21. júna 2022:

 

- na Katedre inžinierstva prostredia SjF, Park Komenského 5, Košice obhajoby dizertačnej práce:

 

Ing. Laury Džuňovej o 09.00 hod. na tému Výskum vplyvu faktorov pracovného prostredia na zdravie, pracovnú pohodu a produktivitu

 

Ing. Veroniky Gumanovej o 10.00 hod. na tému „Analýza akustických vlastností udržateľných materiálov pre potreby zvukovej izolácie

 

študijný program: strojárstvo, študijný odbor: inžinierstvo prostredia.

 

- na Katedre kvality a bezpečnosti  SjF, Letná 1/9, Košice obhajoba dizertačnej práce:

 

Ing. Róberta Kozela o 09.00 hod. na tému „Štúdia procesu implementácie princípov štíhlej výroby v malých strojárskych podnikoch

 

študijný program: strojárstvo, študijný odbor: kvalita a bezpečnosť

 

Obhajoby dizertačných prác sú verejné.