Dňa 30. mája 202215,00 hod. sa na Katedre aplikovanej mechaniky a strojného inžinierstva Strojníckej fakulty TU v Košiciach, Letná 1/9, 4. poschodie, miestnosť B416 uskutoční dizertačná skúška doktoranda:

 

Ing. Mariána Simana

Téma písomnej práce: „Parametrizácia nosníka mostového žeriava“

Školiteľ: prof. Ing. Jozef Kuľka, PhD.

Študijný odbor strojárstvo

Študijný program aplikovaná mechanika

 

Dizertačná skúška je verejná.