Podľa § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 7 Zásad organizácie, hodnotenia a ukončenia doktorandského štúdia a zásad zriadenia odborových komisií doktorandského štúdia na Technickej univerzite v Košiciach, sa budú konať dňa 30. augusta 2021:

 

- na Katedre mechatroniky SjF, Park Komenského 8, Košice dizertačná skúška:

 Ing. Martina Vargu o 8.00 hod. na tému „Návrh systému riadenia redundantného mechanizmu ”,

študijný program: strojárstvo, študijný odbor: priemyselná mechatronika

 

- na Katedre procesného a environmentálneho inžinierstva SjF, Park Komenského 5, Košice dizertačná skúška:

 Ing. Anny Yehorovej o 9.00 hod. na tému „Analýza metodík v oblasti objektívneho a subjektívneho hodnotenia akustických deskriptorov a možnosti ich aplikácie ”,

študijný program: strojárstvo, študijný odbor: inžinierstvo prostredia

 

Dizertačné skúšky sa budú konať podľa § 108e ods. 5 Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov prostriedkami informačnej a komunikačnej technológie.

Dizertačné skúšky budú zabezpečené v danom termíne, v súlade s platným odborným odporúčaním Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, súvisiacim

s vývojom epidemiologickej situácie a ochorenia COVID-19 na Slovensku.