Podľa § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 7 Zásad organizácie, hodnotenia a ukončenia doktorandského štúdia a zásad zriadenia odborových komisií doktorandského štúdia na Technickej univerzite v Košiciach, sa budú konať dňa 26. augusta 2021:

 

- na Katedre výrobnej techniky a robotiky SjF, Letná 1/9, Košice dizertačná skúška:

 

Ing. Štefana Ondočka o 9.00 hod. na tému „Simulácia polohovania sériovej modulárnej kinematickej štruktúry v prostredí Matlab ”,

 

Ing. Michala Šašalu o 10.00 hod. na tému „Konštrukčná optimalizácia rotačných pohybových modulov využitím metódy generatívneho dizajnu

študijný program: strojárstvo, študijný odbor: výrobná technika.

 

- na Ústave manažmentu, priemyselného a digitálneho inžinierstva SjF, Park Komenského 9, Košice dizertačná skúška:

 

Ing. Mareka Mizeráka o 13.00 hod. na tému „Digitalizácia výrobných dát s využitím vybraných prvkov priemyselnej monitorizácie a softvérovej podpory ”,

 

Ing. Richarda Dudu o 14.00 hod. na tému „Digitálne softvéry ako nástroj metodiky v inovačných optimalizačných algoritmoch

študijný program: strojárstvo, študijný odbor: priemyselné inžinierstvo.

 

Dizertačné skúšky sa budú konať podľa § 108e ods. 5 Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov prostriedkami informačnej a komunikačnej technológie.

Dizertačné skúšky budú zabezpečené v danom termíne, v súlade s platným odborným odporúčaním Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, súvisiacim

s vývojom epidemiologickej situácie a ochorenia COVID-19 na Slovensku.