Zloženie odborovej komisie

Č.Titul, meno, priezviskoPracovisko 
1.  prof. Ing. Ján Slota, PhD.  SjF TUKE, Ústav technologického a materiálového inžinierstva predseda
2.  Dr.h.c. mult. prof. Ing. Miroslav Badida, PhD.  SjF TUKE, Ústav energetického a procesného inžinierstva člen
3.  prof. Ing. Jozef Bocko, CSc.  SjF TUKE, Ústav konštrukčného inžinierstva a mechaniky člen
4.  prof. Ing. Michal Kelemen, PhD.  SjF TUKE, Ústav automatizácie, mechatroniky, robotiky a výrobnej techniky člen
5.  prof. Ing. Hana Pačaiová, PhD.  SjF TUKE, Ústav špeciálnych inžinierskych procesológií člen
6.  prof. Ing. Emil Spišák, CSc.  SjF TUKE, Ústav technologického a materiálového inžinierstva člen
7.  prof. Ing. Peter Trebuňa, PhD.  SjF TUKE, Ústav manažmentu, priemyselného a digitálneho inžinierstva člen

 

 

Zoznam školiteľov v študijnom odbore

Č.Titul, meno, priezviskoPracovisko 
1.  prof. Ing. Mária Čarnogurská, CSc.  SjF TUKE, Katedra energetickej techniky  súčasný
2.  doc. Ing. Tomáš Brestovič, PhD.  SjF TUKE, Katedra energetickej techniky  súčasný
3.  doc. Ing. Michal Puškár, PhD.  SjF TUKE, Katedra konštrukčného, automobilového a dopravného inžinierstva  súčasný
4.  doc. Ing. Marián Lázár, PhD  SjF TUKE, Katedra energetickej techniky nový
5.  doc. Ing. Natália Jasminská, PhD.  SjF TUKE, Katedra energetickej techniky nový

 

Predmety širšieho vedného základu - PŠVZ

Č.Názov predmetuGarant predmetuPočet kreditovSemester štúdia
1.  Aplikovaná matematika  prof. RNDr. Martin Bača, CSc. 20 1
2.  Energetika a životné prostredie  Dr.h.c. mult. prof. Ing. Miroslav Badida, PhD. 20 1
3.  Experimentálne metódy v mechanike  doc. Ing. Miroslav Pástor, PhD. 20 1

 

Predmety odborného základu - POZ

Č.Názov predmetuGarant predmetuPočet kreditovSemester štúdia
1.  Aplikovaná mechanika tekutín  prof. Ing. Mária Čarnogurská, CSc. 20 2
2.  Aplikovaná termomechanika  prof. Ing. Mária Čarnogurská, CSc. 20 2
3.  Numerické metódy v teórii a konštrukcii energetických strojov  doc. Ing. Tomáš Brestovič, PhD. 20 3
4.  Tepelné a hydraulické stroje a zariadenia  doc. Ing. Tomáš Brestovič, PhD. 20 3
5.  Vybrané kapitoly z energetických strojov  doc. Ing. Tomáš Brestovič, PhD. 20 3
6.  Alternatívne zdroje energie  doc. Ing. Tomáš Brestovič, PhD. 20 3