Zloženie odborovej komisie

Č.Titul, meno, priezvisko 
1.  Dr. h. c. prof. Ing. Jozef ŽIVČÁK, PhD., MPH predseda
2.  prof. Ing. Radovan HUDÁK , PhD. člen
3.  doc. Ing. Karel SAKSL, DrSc. člen
4.  doc. RNDr. Pavol HVIZDOŠ, DrSc. člen
5.  doc. RNDr. Andrea FEŇOVČÍKOVÁ, PhD. člen

 

 

Zoznam školiteľov v študijnom programe

Č.Titul, meno, priezvisko
1.  Živčák Jozef , Dr.h.c prof. Ing. PhD., MPH
2.  Hudák Radovan, prof. Ing. PhD.
3.  Hvizdoš Pavol, RNDr. CSc.
4.  Saksl Karel, doc. Ing. DrSc.
5. Tóth Teodor, doc. Ing. PhD.
6. Trebuňová Marianna, doc. RNDr. PhD.
7 Kelemenová Tatiana, doc. Ing. PhD.