Zloženie odborovej komisie

Č.Titul, meno, priezviskoPracovisko 
1.  prof. Ing. Ján Slota, PhD.  SjF TUKE, Ústav technologického a materiálového inžinierstva predseda
2.  Dr.h.c. mult. prof. Ing. Miroslav Badida, PhD.  SjF TUKE, Ústav energetického a procesného inžinierstva člen
3.  prof. Ing. Jozef Bocko, CSc.  SjF TUKE, Ústav konštrukčného inžinierstva a mechaniky člen
4.  prof. Ing. Michal Kelemen, PhD.  SjF TUKE, Ústav automatizácie, mechatroniky, robotiky a výrobnej techniky člen
5.  prof. Ing. Hana Pačaiová, PhD.  SjF TUKE, Ústav špeciálnych inžinierskych procesológií člen
6.  prof. Ing. Emil Spišák, CSc.  SjF TUKE, Ústav technologického a materiálového inžinierstva člen
7.  prof. Ing. Peter Trebuňa, PhD.  SjF TUKE, Ústav manažmentu, priemyselného a digitálneho inžinierstva člen

 

 

Zoznam školiteľov v študijnom odbore

Č.Titul, meno, priezviskoPracovisko
1.  Dr.h.c. prof. Ing. Juraj Sinay, DrSc.  SjF TUKE, Katedra bezpečnosti a kvality produkcie 
2.  prof. Ing. Milan Oravec, PhD.  SjF TUKE, Katedra bezpečnosti a kvality produkcie 
3.  doc. Ing. Marianna Tomašková, PhD.  SjF TUKE, Katedra bezpečnosti a kvality produkcie 

 

Predmety širšieho vedného základu - PŠVZ

Č.Názov predmetuGarant predmetuPočet kreditovSemester štúdia
1.  Inžinierska štatistika  prof. RNDr. Martin Bača, CSc. 20 1
2.  Metódy posudzovania rizík technických systémov  prof. Ing. Hana Pačaiová, PhD. 20 1
3.  Predikcia životnosti strojov  prof. Ing. Jaroslav Homišin, PhD. 20 1

 

Predmety odborného základu - POZ

Č.Názov predmetuGarant predmetuPočet kreditovSemester štúdia
1.  Integrovaná bezpečnosť  Dr.h.c. prof. Ing. Juraj Sinay, DrSc. 20 2
2.  Toxikológia pracovného prostredia  Dr.h.c. prof. Ing. Juraj Sinay, DrSc. 20 2
3.  Procesy krízového manažérstva  prof. Ing. Milan Oravec, PhD. 20 2
4.  Modelovanie procesov údržby  prof. Ing. Hana Pačaiová, PhD. 20 2
5.  Integrovaná bezpečnosť  Dr.h.c. prof. Ing. Juraj Sinay, DrSc. 20 3
6.  Toxikológia pracovného prostredia  Dr.h.c. prof. Ing. Juraj Sinay, DrSc. 20 3
7.  Procesy krízového manažérstva  prof. Ing. Milan Oravec, PhD. 20 3
8.  Modelovanie procesov údržby  prof. Ing. Hana Pačaiová, PhD. 20 3