• funkcia profesor sa viaže na štúdijný odbor, v ktorom sa udeľujú vedecko-pedagogické tituly profesor (§ 76 ods. 2 zák. č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách)
  • nutnou podmienkou pre zaradenie na funkciu profesora je vedecko-pedagogický titul profesor
  • nutnou podmienkou pre zaradenie na pracovné miesto profesora je preukázateľné plnenie pracovných povinností, definovaných v § 75 ods. 4 zák. č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách
  • plnenie kritérií uchádzača na obsadenie pracovného miesta profesora musí byť verifikované verifikačnou komisiou SjF Technickej univerzity v Košiciach, ktorú menuje dekan fakulty