• funkcia docent sa viaže na štúdijný odbor, v ktorom sa udeľuje vedecko-pedagogický titul docent (§ 76 ods. 2 zák. č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách)
  • nutnou podmienkou pre zaradenie na funkciu docenta je vedecko-pedagogický titul docent
  • nutnou podmienkou pre zaradenie na pracovné miesto docenta je preukázateľné plnenie pracovných povinností, definovaných v § 75 ods. 4 zák. č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách
  • plnenie kritérií uchádzača na obsadenie pracovného miesta docenta musí byť verifikované verifikačnou komisiou SjF Technickej univerzity v Košiciach, ktorú menuje dekan fakulty
  • plnenie kritérií v zmysle kritérií raitingu v oblasti vedy a výskumu tak, že počas predchádzajúcich 3 rokov získal hodnotenia vynikajúci alebo priemerný minimálne 2 -krát
  • plnenie kritérií v zmysle raitingu tak, že v oblasti budovania a financovania boli tieto kritériá naplnené minimálne v dvoch z troch rokov