• ukončené vysokoškolské vzdelanie III. stupňa v danom, resp. príbuznom odbore, vedecko-pedagogickým titulom CSc., resp. PhD.,
  • nutnou podmienkou pre zaradenie na pracovné miesto odborného asistenta je preukázateľné plnenie pracovných povinností, definovaných v § 75 ods. 6 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov
  • účasť na výskumnej a vedeckej činnosti sa dokumentuje autorstvom, resp. spoluautorstvom publikácií, patentov, významných inžinierskych diel za posledné 3 roky
  • preukázanie publikácií v zahraničí vo svetovom jazyku za posledné 3 roky
  • plnenie kritérií v zmysle kritérií raitingu v oblasti vedy a výskumu tak, že počas predchádzajúcich 3 rokov získal hodnotenia vynikajúci alebo priemerný minimálne 2 -krát